VEDTÆGTER


Vedtægter og Ordensregler for Grundejerforeningen
Pilegården

§1


Navn og hjemsted:
Foreningens navn er "Grundejerforeningen Pilegaarden". Den er hjemmehørende i Tårnby kommune, Tårnby sogn.

§2


Tvunget medlem er enhver ejer af jord, der er udstykket fra matr. nr. 6gq og 11e fra Tårnby by og sogn, begrænset mod vest af matr. nr. 7a, mod nord dels af Finderupvejens sydside, dels af matr. nr. 8a, mod øst dels af matr. nr. 8a, dels af Kongelundsvejens vestside og mod syd af Pilegård Alle's nordside.
Af vejarealet betales ikke kontingent.
På arealet er tinglyst servitutstiftende pligt til at være medlem af grundejer-
foreningen, og der er pålagt villaservitut.
Hvis der på et matrikelnummer er mere end én boligenhed, betales fuldt kontingent for alle boligenheder på matrikelnummeret, uanset om der foreligger en ejerforening, en andelsforening eller anden form for flerhed af boliger. Hver boligenhed tildeles et medlemskab af Grundejerforeningen.

§3


FORMÅL.
Foreningens formål er at varetage de under denne hørende medlemmers fælles interesser, herunder forhold vedrørende kloak, veje, regnvandssystemer, forsyningsledninger og ethvert andet anlæg, som måtte vedrøre foreningens område.
Alle medlemmer er forpligtet til at bidrage hertil igennem deres kontingent, således som dette er vedtaget på lovlig vis af foreningens generalforsamling.
Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for ethvert medlem alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse af de indenfor foreningens område værende fortove og veje, samt påser, at de af foreningen vedtagne vedtægter og ordensregler og servitutter overholdes.

§4


BESTYRELSEN.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand, sekretær og kasserer, samt et menigt bestyrelsesmedlem. Valg gælder for to år, for suppleant dog for et år. Alle vælges direkte af generalforsamlingen.
Ulige år vælges formand, menigt bestyrelsesmedlem og suppleant.
Lige år vælges kasserer, sekretær og suppleant.
Hvis hele bestyrelsen afgår samtidigt, vælges den nye bestyrelse straks og stilles på valg som ovenstående. Som ydelse for det arbejde bestyrelsesmedlemmet udfører, fastsætter generalforsamlingen et beløb pr. bestyrelsesmedlem pr. år.
Har et medlem direkte udgift ved forhandling, repræsentation eller lignende erstattes dette, ligesom tabt arbejdsfortjeneste erstattes, såfremt handlingen ikke kan varetages af et andet bestyrelsesmedlem eller udenfor arbejdstiden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra møderne 2 på hinanden følgende gange, indkaldes suppleanten. Har medlemmet ingen særlig grund for udeblivelsen, udtræder vedkommende af bestyrelsen, og suppleanten træder i stedet indtil næste generalforsamling.
Afgørelsen indenfor bestyrelsen tages ved simpel stemmeflertal.
Står stemmerne lige, udgår forslaget.
Protokollen over forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne føres af sekretæren og oplæses og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Alle retshandlinger vedrørende foreningen kan gyldig og med retsvirkning overfor 3. mand kun foretages af bestyrelsen ved formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden indtaler retskrav for og imod foreningen.
Enhver Grundejerforeningen vedkommende retshandel er bindende for Grundejerforeningen, når det som samme oprettet dokument er underskrevet af bestyrelsen ved formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt det på Generalforsamlingen besluttes at optage et fælles lån til brug ved hovedrenovering af vores veje og fortov, større reparationsarbejder og lign. er bestyrelsen ved formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer berettiget til at underskrive de nødvendige lånedokumenter i forbindelse med låneoptagelsen.
For gæld optaget i pengeinstitut hæfter medlemmerne personlig og pro rata.

§5


REGNSKAB.
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden 15. februar, og et ekstrakt af samme med revisorernes og bestyrelsens underskrift udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelserne til generalforsamlingen.
Kassereren fører nøjagtig regnskab over hvert medlems indbetalinger. De på foreningens bank- og girokonto indestående beløb kan kun hæves mod underskrifter af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens til enhver tid indestående aktiver i bank/girokonto mm. må aldrig overstige et beløb, der af staten er fastsat som garantisum for indestående. - Kasserer/bestyrelse er forpligtiget til, at foreningens aktiver spredes, således at det enkelte medlems risici for tab elimineres.
Kassereren kan til mindre udbetalinger have en kontant kassebeholdning. Størrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

§6


Revisionen består af to revisorer, der vælges af generalforsam-lingen. Valg gælder for to år, idet der vælges én revisor hvert år. Endvidere vælges én revisorsuppleant, der er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt og forvisse sig om, at de i regnskabet anførte aktiver er til stede.
Revisorerne kan når som helst foretage revision af regnskabet.

§7


KONTINGENT.
Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen.
Opkrævning fremsendes af Kasseren helårligt.

§8


Kontingentet skal betales i januar kvartal.
Kontingentet er forfalden til betaling i årets første måned (januar) og skal være betalt inden udgangen af årets anden måned (februar).
Når et medlem er i restance ved begyndelsen af årets 3. måned (marts) indgår restancen efter en påmindelse til retslig inkasso med alle påløbne omkostninger. Bestyrelsen har dog ret og pligt til, hvis sygdom, arbejdsløshed eller lignende opgives som årsag, at søge en mindelig ordning.
Restancebreve betales med et beløb der vedtages af Generalforsamlingen.

§9


Når et medlem overdrager sin boligenhed til det nye medlem ophører det tidligere medlem med at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på Grundejerforeningens formue. Det nye medlem indtræder i det tidligere medlems rettigheder og forpligtelser i foreningen.

§10


GENERALFORSAMLINGEN.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Der vælges en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle formelle spørgsmål, samt sørger for, at der over forhandlingerne føres et referat der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at indgå entrepriseaftaler, låneaftaler osv. i forbindelse med konkrete projekter, herunder vejrenovering. Bemyndigelsen skal indeholde de økonomiske rammer indenfor hvilke bestyrelsen kan agere efter nærværende bestemmelse.
Til generalforsamlingen udsendes en varsling og en indkaldelse.
Varsling til generalforsamlingen vil blive udsendt i forbindelse med udsen-delsen af det reviderede regnskab for forrige år, i februar måned. Denne varsling indeholder alene meddelelse om hvor og hvornår generalforsam-lingen vil finde sted.
Indkaldelse er den formelle Indkaldelse til Generalforsamling, der skal ud-sendes senest 8 dage forud og som skal indeholde de sædvanlige oplysninger, som beskrives nedenfor.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 31. marts. Hertil ind-kaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse mindst 8 dage forud, efter den af medlemmerne opgivne adresse.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om forhandlingsemnerne, og kun de forslag, der har været nævnt i indkaldelsen kan behandles og afgøres på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afgørelse på ordinære generalforsamlinger, være indgivet skriftligt, og med begrundelse  til bestyrelsen inden 15. februar.
Medlemmer eller deres ægtefælle/samlever har stemmeret på generalforsam-lingen, således at hvert medlem har en stemme.
Dog har et medlem, som er i restance til grundejerforeningen, hverken taleret eller stemmeret ved generalforsamlinger.
Stemme kan afgives ifølge skriftlig fuldmagt, enten til et andet medlem, eller til vedkommende medlems samboende myndige familiemedlem. Det enkelte med-lem kan højst afgive sin egen stemme + stemme for en fuldmagt til samme punkt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Stemmeafgivningen skal være skriftlig, når mindst 10 medlemmer forlanger det.

På den ordinære generalforsamling behandles dagsordenen, der skal indeholde:

1.  VALG AF DIRIGENT.
2. PROTOKOL.
3. FORMANDENS BERETNING.
4. REGNSKAB.
5. INDKOMNE FORSLAG :
5.A. FRA MEDLEMMERNE :
5.B. FRA BESTYRELSEN :
6. VALG IFØLGE LOVENE.
7. EVENTUELT.

De på ordinære generalforsamlinger tagne beslutninger, der afgøres ved almindelig stemmeflertal (dette gælder dog ikke vedtægtsændringer) af de fremmødte indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er da fuldt bevisende.
Vedr. ændringer af Grundejerforeningens vedtægter henvises til
§ 12 : Vedtægtsændringer.

§11


EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamling, eller bestyrelsen, eller efter skriftlig forlangende af mindst 25 medlemmer, rettet til bestyrelsen. Underskriverne skal være til stede eventuelt ved fuldmagt.
Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse, og ligesom ved ordinære generalforsamlinger være indkaldt med mindst 8 dages varsel.
Forslag, der skal behandles på ekstraordinære generalforsamlinger, må af-gives samtidig med begæringen om dennes afholdelse, og kun de på indvars-lingen afgivne emner kan behandles.
De på ekstraordinære generalforsamlinger tagne beslutninger, der afgøres ved almindelig stemmeflertal (dette gælder dog ikke vedtægtsændringer)  af de fremmødte indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Protokollen er da fuldt bevisende.
Vedr. ændringer af Grundejerforeningens vedtægter henvises til
§ 12 : Vedtægtsændringer.

§12


VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Til  vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages af  2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og afholdes inden 4 uger. På denne afgøres spørgsmålet uanset det fremmødte antal medlemmer. Til beslutningens vedtagelse kræves dog atter, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer derfor. Vedtages forslaget ikke, bortfalder det.

§13


ORDENSREGLEMENT.
Fortovet skal altid være passabelt i 2,5 meters bredde.
Dog må byggematerialer anbringes med politiets/kommunens tilladelse.
Ellers må intet anbringes der, med mindre det fjernes inden mørkets frembrud.
Yder-borderen, bræmmen mellem fliser og kantsten, skal være asfalteret. Ved overkørsler er det tilladt at anvende brosten i yderborderen. Inder-borderen, bræmmen mellem fliser og parcelgrund, skal have en belægning af leret vejgrus eller  fliser. Ved arbejder i fortov af entreprenør skal medlemmet forvente selv at lægge fliser i inderborderen på plads igen. Hvert medlem er pligtig til at holde fortov og rendesten fri for ukrudt, samt at holde hele parcellen ren og i en sådan orden, at det ikke kan virke generende for naboer.
Overholder et medlem ikke sine forpligtigelser vil den pågældende få en skriftlig advarsel fra bestyrelsen. Såfremt forholdet ikke bringes i orden umiddelbart herefter vil klagen blive fremsendt til Tårnby Kommune, som er øverste vejmyndighed også for private fællesveje.
Beskadigelse af vej og fortov repareres hurtigst muligt.
Knækkede fliser udskiftes af grundejerforeningen. Undtaget er dog retablering ved eget byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det medlem, hvor byggeriet finder sted.
Højdeforskel mellem nabofliser må ikke overstige 1 cm.
Ingen medlemmer må foretage opgravninger i foreningens veje og fortove, eller forsænkning af kantsten til indkørsel.
Hver parcel skal være forsynet med læseligt matr. nr., samt gadenummer på iøjnefaldende sted.
Afbrænding af affald må ikke finde sted .
Motorplæneklipning må ikke finde sted på søndage.
Brug af el- og motorsav til opsavning af brænde må ikke finde sted på lørdage efter kl. 12.00 og på søn- og helligdage.

Klager indsendes skriftligt til bestyrelsen, som har pligt til at søge rimelige krav gennemført snarest.
Er et medlem utilfreds med den af bestyrelsen trufne ordning, kan medlemmet forlange sagen forelagt for den første ordinære generalforsamling, der endelig afgør sagen, men indtil dennes beslutning, må bestyrelsens krav følges.

SENESTE ÆNDRINGER


 • Sidste ændring af vedtægterne vedtaget ved ekstraordinær generalforsamlingen
  den 16. april 2015.

 • Sidste ændring af vedtægterne vedtaget ved ekstraordinær generalforsamlingen
  den 11. april 2013.

 • Tidligere ændring af vedtægterne vedtaget ved ekstraordinær generalforsamlingen
  den 23. april 2012.

 • Tidligere ændring af vedtægterne vedtaget ved generalforsamlingen den 12. april 2011.

 • Tidligere ændring af vedtægterne vedtaget ved generalforsamlingen den 26. marts 2008.